Hög eller normal skyddsnivå?

Elui är din guide i avloppsvärlden, där vi navigerar genom de grundläggande kraven och skyddsnivåerna för enskilda avloppssystem. Vår expertis sträcker sig från miljöbalkens allmänna hänsynsregler till specifika krav för hälsoskydd och miljöskydd, allt för att ditt avloppssystem ska fungera optimalt och hållbart.

Behöver du ett nytt enskilt avlopp? Kontakta Elui för en skräddarsydd lösning till fast pris, inklusive ansökan till kommunen. Boka din kostnadsfria konsultation idag och ta steget mot ett hållbart avlopp!

Grundkrav för enskilt avlopp

Alla avloppsanläggningar måste uppfylla vissa grundläggande krav för att skydda både människor och miljö. Det innebär att avloppsvatten ska renas effektivt, att systemet är tätt och säkert, och att det finns möjlighet för enkel kontroll och underhåll. Det är också viktigt att anläggningen är utformad för att fungera under hela dess livslängd, med tydliga instruktioner för drift och underhåll.

Normal Skyddsnivå: Hälsoskydd

För avloppssystem på normal skyddsnivå är målet att undvika risker för människors hälsa, såsom smitta eller andra olägenheter. Det krävs att avloppsvattnet behandlas så att det inte förorenar dricksvatten, grundvatten eller badvatten och att hanteringen av restprodukter sker på ett hygieniskt sätt.

Hög Skyddsnivå: Hälsoskydd

På en högre skyddsnivå krävs ytterligare åtgärder utöver de grundläggande, såsom extra reningssteg eller skyddsåtgärder för att ytterligare minska risken för smitta och säkerställa en ännu högre grad av renhet i utsläppet.

Normal Skyddsnivå: Miljöskydd

För avloppssystem med normal miljöskyddsnivå är fokus på att minimera vattenanvändning och använda fosfatfria produkter. Systemet ska uppnå en hög reduktion av organiska ämnen och fosfor, samt möjliggöra återvinning av näringsämnen.

Hög Skyddsnivå: Miljöskydd

På en högre skyddsnivå krävs ytterligare åtgärder utöver de grundläggande, såsom extra reningssteg eller skyddsåtgärder för att ytterligare minska risken för smitta och säkerställa en ännu högre grad av renhet i utsläppet.

Hos Elui är vi inte bara experter på att anpassa avloppslösningar efter olika skyddsnivåer; vi är din helhetspartner genom hela processen. Från den första utformningen av ditt avloppssystem till ansökan om tillstånd hos kommunen, står vi redo att bistå. Vår breda erfarenhet inkluderar särskilda omständigheter som strandskydd, närhet till fornlämningar och arbete med kulturmärkta fastigheter. Vi förstår komplexiteten i dessa projekt och hur vi navigerar regelverken för att skapa en lösning som inte bara är effektiv utan också respektfull mot din fastighets unika  värde. Låt Elui vara din guide och stöd i skapandet av ett hållbart och godkänt avloppssystem.

Behöver du ett nytt enskilt avlopp? Kontakta Elui för en skräddarsydd lösning till fast pris, inklusive ansökan till kommunen. Boka din kostnadsfria konsultation idag och ta steget mot ett hållbart avlopp!