Hyresavtal och villkor

Följande avtalsvillkor gäller vid hyra av Elui AB, 559292-7171. 

Referensnummer för bokning: 

Detta avtal ska undertecknas av Hyrestagaren med BankID före leverans av Hyresobjektet sker, innebärande att Hyrestagaren bekräftar att denne läst och godkänt avtalsvillkoren. Bindande avtal mellan Elui och Hyrestagaren uppkommer först efter att så skett.

Allmänt

Elui: Med Elui avses Elui AB, 559292-7171.

Hyresobjekt: Med Hyresobjekt avses det som har hyrts ut av Elui till Hyrestagaren, exempelvis en grävmaskin, båt eller ett verktyg samt alla tillbehör och all utrustning som medföljer Hyresobjektet.

Hyrestagare: Med Hyrestagare avses den person eller företag som hyr Hyresobjektet.

Hyresperiod: Den tidsperiod under vilken Hyresobjektet hyrs av Hyrestagaren. 

Hyra: Den ersättning som Hyrestagaren ska betala till Elui för det förhyrda Hyresobjektet avseende hela Hyresperioden.

Villkor

Allmänt

Elui hyr ut Hyresobjektet till Hyrestagaren på de villkor som framgår av detta avtal. Hyresobjektet är och förblir därmed Eluis egendom. Hyrestagaren förbinder sig att nyttja och disponera Hyresobjektet i enlighet med villkoren i detta avtal.

Bokning

Bokning sker genom de på https://elui.se angivna sätten. Bindande avtal om hyra uppkommer dock först sedan Hyrestagaren undertecknat detta avtal. Fram till dess kan alltså Elui hyra ut det av Hyrestagaren bokade Hyresobjektet till annan.

Elui förbehåller sig fri prövningsrätt av Hyrestagaren, innebärande att Elui fram till dess att leverans av Hyresobjektet skett kan neka Hyrestagaren att hyra, och rätt att ta sedvanlig kreditupplysning på Hyrestagaren.

Avbokning

Bokningen är bindande och omfattas inte av ångerrätten.

Elui har rätt att avboka fram till och med en arbetsdag före leveransdagen om Hyresobjektet inte kan levereras till Hyrestagaren på grund av oförutsedda omständigheter, som exempelvis uppkommen skada och servicebehov, eller annat liknande skäl. 

Tillgänglighet

Elui kan inte garantera att det Hyresobjekt som Hyrestagaren bokat är tillgänglig för uthyrning på den avtalade leveransdagen. I det fall den bokade Hyresobjektet ej finns tillgängligt ska Elui erbjuda Hyrestagaren annan och likvärdigt Hyresobjekt som finns att tillgå. Hyrestagaren kan i detta fall välja att neka och häva avtalet varpå återbetalning av den av Hyrestagaren erlagda betalningen skall ske till fullo.

Betalning och priser

Hyran beräknas enligt gällande priser på https://elui.se. Alla Eluis priser är exklusive moms om ej annat anges. Hyran bestäms i samband med bokning och specificeras i orderbekräftelse som översänds till Hyrestagaren efter det att bokningen är genomförd.

Hyran ska erläggas senast 15 dagar efter hyran avslutas om inget annat avtalats med Hyrestagaren. Betalning skall ske enligt betalningsuppgifter på fakturan.

Elui äger rätt att begära förskottsbetalning eller delbetalning av Hyra före leveransdatumet om det bedöms nödvändigt.

Deposition

Elui kan kräva att deposition erläggs av Hyrestagaren vid bokning.

Har Elui drabbats av skada eller kostnad som en följd av Hyrestagarens avtalsbrott har Elui rätt att göra sig betalt ur depositionen. Deposition återbetalas till Hyrestagaren så snart det kunnat konstateras att Elui inte drabbats av skada eller kostnad.

Depositionen inskränker dock på inget sätt Eluis rätt att söka skadestånd för ytterligare kostnader och skador som uppstått till följd av avtalsbrott.

Leverans och upphämtning

Hyresobjektet levereras av Elui till den med Hyrestagaren avtalade leveransadressen. Adressen skall uppges av Hyrestagaren i samband med bokning av Hyresobjektet. Ändring av leveransadress skall göras senast kl 14 den sista arbetsdagen innan den avtalade leveransdagen. Anmäls ändringen senare har Elui rätt att neka ändringen.

Upphämtning av Hyresobjektet sker på samma plats Hyresobjektet levererades till, senast två arbetsdagar efter det att Hyresperioden är avslutad såtillvida inget annat avtalats.

Priset för leverans och upphämtning beräknas vid bokning enligt gällande prislista. I det fall platsen för leverans och upphämtning ej kan användas eller ändring sker under Hyresperioden kan extra kostnader tillkomma för Hyrestagaren.

Hyresperiod

Med Hyresperiod avses tiden mellan den bokade leverans- eller upphämtningstidpunkten och den bokade upphämtnings- eller återlämningstidpunkten Hyresperioden specificeras med klockslag och datum i bokningen och bokningsbekräftelsen.

Hyran beräknas med Hyresperioden som utgångspunkt.

Användning

Hyresobjektet får endast användas under Hyresperioden och i överensstämmelse med villkoren i detta avtal. Hyrestagaren får sålunda inte använda Hyresobjektet efter Hyresperiodens utgång. Om Hyrestagaren ändå gör detta, har Elui rätt till ytterligare hyra för perioden som Hyresobjektet använts. 

All användning av Hyresobjektet sker på egen risk.

Hyresobjektet skall användas ändamålsenligt och hanteras med omsorg. Hyrestagaren är skyldig att följa av Elui utfärdade föreskrifter om Hyresobjektets användning.

Hyrestagaren är skyldig att informera sig om och följa de lagar, tillstånd och förordningar som gäller för användning av Hyresobjektet.

Hyrestagaren har inte rätt att låta någon annan än Hyrestagaren framföra Hyresobjektet om inte annat överenskommits med Elui. I de fall ett företag är Hyrestagare, har endast den person som tecknat hyresavtalet rätt framföra Hyresobjektet om inte annat överenskommits med Elui.

Hyrestagaren ansvarar för samtliga personer som använder Hyresobjektet.

Vid hyra med förare

Elui hyr endast ut förare av maskin i samband med andra Hyresobjekt. Elui håller föraren försäkrad och innehar ansvarsförsäkring. Elui kan på inget sätt garantera att ett arbete färdigställs eller kan utföras under hyrestiden utan ansvarar endast för att en förare finns tillgänglig under hyresperiod.

Elui ansvarar inte för planering av arbetet eller kontroll av förutsättningar såsom markförhållanden, tillgång eller beställning av material. Hyrestagaren är också ansvarig för kontroll och utmärkning av kablar, avlopp, vattenledningar eller andra hinder som kan förekomma där arbetet ska utföras.

Hyrestagaren är ansvarig för planering, projektledning, materialtillgång, undersökning av förhållanden och förutsättningar. Hyrestagaren ansvarar även för att eventuella tillstånd eller liknande innehas och efterlevs.

Elui avsäger sig allt ansvar för indirekta eller direkta kostnader eller skador som kan uppkomma under eller efter arbetet.

Priset för hyra av förare baseras på att föraren är på plats och utför arbete under 6 timmar. All ytterligare tid debiteras enligt gällande prislista. Såvida inget annat överenskoms är 6 timmar minidebitering per dag.

Då Hyresobjektet används av en förare från Elui ansvarar Elui för eventuella skador på Hyresobjektet.

Tillbehör och redskap

Det är endast tillåtet att använda, ansluta eller koppla på tillbehör och redskap till Hyresobjektet som inte hyrs eller tillhandahålls av Elui såvida inget överenskoms mellan Elui och Hyrestagaren.

Körkort och tillstånd

Hyrestagaren ansvarar för att de personer som ska använda Hyresobjektet har de eventuella körkort och tillstånd som krävs.

Begränsning i användningstid

Om inget annat anges eller avtalats så ingår 8 timmars användning av Hyresobjektet per kalenderdag. Elui har rätt att efterdebitera överanvändning enligt gällande prislista.

Driftavbrott

I det fall Hyresobjektet ej kan användas ändamålsenligt så skall Elui, såvida inget annat avtalats och problemet inte orsakats av vårdslös eller felaktig användning, vidta rimliga åtgärder under arbetstid för att se till att användningen av Hyreobjektet kan återupptas.

Förflyttning

Hyrestagaren får använda Hyresobjektet för sitt avsedda ändamål och förflytta det genom användning. Hyrestagaren är skyldig att följa de instruktioner som tillhandahålls av Elui samt iakta varsamhet vid förflyttning. Vidare så är Hyrestagaren ansvarig för att gällande lagar och förordningar efterlevs.

Hyresobjektet får under inga omständigheter tas ut ur Sverige.

Reparation, åtgärd eller bärgning

Hyrestagaren ansvarar för eventuella kostnader och åtgärder som uppstår under hyran. I det fall reparation eller åtgärd på plats krävs under hyran är Hyrestagaren skyldig att betala för dessa.

Elui beslutar om åtgärd såsom bärgning eller reparation utförs av Elui själva eller tredje part.

Självriskreducering gäller endast i det fall att maskinens försäkring används, även detta avgörs av Elui.

Skada under hyra

Hyrestagaren ansvarar för eventuella skador som uppstår under Hyresperioden. Hyrestagaren är också skyldig att rapportera in en eventuell till Elui så snart det är möjligt. Därmed är Hyrestagaren skyldig att betala för reparation och reservdelar samt andra kostnader för att åtgärda en skada som uppkommit under Hyresperioden. Hyrestagaren får ej utföra reparation eller andra åtgärder utan Eluis medgivande.

Självriskreducering gäller endast i det fall att maskinens försäkring används, även detta avgörs av Elui.

Försäkring

Elui håller själva Hyresobjektet försäkrat. 

Försäkring av Hyresobjektet ingår i Hyran.  

Uppkommer försäkringsfall under Hyresperioden eller under tid som Hyrestagaren är ansvarig för Hyresobjektet, är Hyrestagaren skyldig att betala självrisk och andra kostnader som kan uppstå.

Självrisken uppgår till 10% eller 20% av ett prisbasbelopp (basbelopp) beroende på den typ av skada som har uppstått.

Elui är på inget sätt ansvarigt för försäkring av annat än själva Hyresobjektet, såsom annan egendom eller persons liv och hälsa. Det ankommer sålunda helt på Hyrestagaren att hålla sig med sådana försäkringar. 

Spårning och övervakning

Hyrestagaren accepterar och anses medveten om att Elui kan ha installerat utrustning som möjliggör GPS-spårning samt övervakning av maskinens användning och status både i realtid och i efterhand.

Tillsyn och skötsel

Hyresobjektet skall av Hyrestagaren hanteras och vårdas väl och med omsorg. Hyrestagaren är skyldig att följa de av Elui utfärdade föreskrifter om Hyresobjektets skötsel.

Slitage och nedsmutsning

Service, underhåll, normalt och slitage sedvanlig nedsmutsning av Hyresobjektet är inkluderat i Hyran. Hyrestagaren är ansvarig för att tvätta och städa Hyresobjektet om inte annat avtalas vid bokning.

Normalt slitage ingår i hyreskostnaden. Elui har förbehåller sig dock rätt att ta ut ersättning för onormalt slitage eller för sådana, reparationer eller skador som av Elui anses ha orsakats av vårdslös eller oansvarig användning eller som annars stått i strid med villkoren i detta avtal.

Bränsle och övrigt förbrukningsmaterial

Bränsle och övrigt förbrukningsmaterial som levereras tillsammans med Hyresobjektet ingår ej i Hyran såvida inget annat inte avtalats vid bokning. Hyresobjektet levereras med full tank, och för det fall att Hyresobjektet återlämnas utan full tank sker efterdebitering enligt Eluis prislista.

Stöld, skadegörelse och obehörig användning

Hyrestagaren ansvarar för förlust av Hyresobjektet och för skada på Hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att följa de föreskrifter som lämnats av Elui för att förebygga stöld och skadegörelse samt att vidta andra åtgärder kan anses rimliga för att skydda Hyresobjektet från stöld, användande av obehörig och skadegörelse.

Vid förvaring, förtöjning, parkering eller annan situation där Hyresobjekt lämnas utan tillsyn skall Hyrestagaren följa Eluis instruktioner för hur Hyresobjekt skall säkras och låsas för att förhindra stöld, skadegörelse eller otillåten användning..

Instruktioner och anvisningar

I det fall Elui har underlåtit att leverera instruktioner och anvisningar, för exempelvis tillsyn och skötsel, direkt till kunden eller i samband med leverans av Hyresobjektet är det Hyrestagarens skyldighet att söka sådan information på https://elui.se. I det fall instruktioner och anvisningar saknas helt skall Hyrestagaren vidta rimliga åtgärder använda Hyresobjektet på ett ansvarsfullt sätt.

Upplåtelse i andra hand

Hyrestagaren får ej hyra ut Hyresobjektet i andra hand eller överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part.

Alkohol och droger

All användning av Hyresobjektet under påverkan av alkohol eller droger är förbjuden.

Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren är ansvarig för Hyresobjektet under Hyresperioden. Hyrestagaren är ansvarig för att följa villkoren i detta avtal. Underlåter Hyrestagaren detta kan Hyrestagaren bli ansvarig för sådana skador eller kostnader som uppkommer som en följd av detta.

Begränsning av Eluis ansvar

Elui kan inte hållas ansvarigt för skador eller kostnader som orsakas Hyrestagaren eller annan part vid användningen av Hyresobjektet eller för sådana indirekta kostnader som orsakas Hyrestagaren eller annan part vid driftavbrott eller andra problem vid användningen av Hyresobjektet.

Hyrestagarens rätt till ersättning ska under alla omständigheter vara begränsad till belopp motsvarande Hyran.

Hävning

I det fall Hyrestagaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, eller att Elui har befogad anledning att tro att så kommer ske,äger Elui rätten att häva avtalet och, om Hyresobjektet är i Hyrestagarens besittning, omedelbart avhämta detta.

Force majeure

Om fullgörandet av någon parts avtalsförpliktelser hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighetsbeslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, mycket svåra väderleksförhållanden – skall den parten anses befriad från sina förpliktelser enligt detta avtal. För att detta ska anses giltigt måste den drabbade parten informera den andra utan oskälig fördröjning.

Avskiljbarhet

Om något villkor eller bestämmelse i detta fall avtal anses ogiltiga eller av någon anledning inte är verkställbara, skall den delen anses som avskiljbar och därmed inte påverka giltigheten eller verställbarheten för återstående villkor eller bestämmelse eller avtalet i sin helhet.

Tvist

Tvist på grund av uthyrningen eller detta avtal skall avgöras i Västerås tingsrätt.